Pomiń nawigację

30 listopada 2023 r.

Szansa na wsparcie Twojej firmy z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

Końcówka 2023 roku to nadal okazja na pozyskanie wsparcia finansowego dzięki działaniom realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Obecnie dostępny jest konkurs „Laboratorium Innowatora – oferta dla operatorów”, zapewniający wybór operatorów do prowadzenia programów mentoringowych. PARP już teraz zapowiada dalsze zaangażowanie w rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce w 2024 roku, poprzez realizację różnorodnych programów wsparcia. Sprawdź szczegóły dotyczące tych inicjatyw w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Wsparcie dla innowatorów

PARP zachęca podmioty działające na rzecz innowacyjności, takie jak centra transferu technologii, centra innowacji czy parki technologiczne, do udziału w naborze „Laboratorium Innowatora – oferta dla operatorów” finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Wybrane podmioty będą realizować profesjonalne programy mentoringowe, w ramach których zapewnią kompleksowe wsparcie indywidualnym innowatorom zainteresowanym rozwijaniem innowacyjnych produktów oraz założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej typu startup.

Budżet naboru wynosi 14 mln zł. Operatorzy będą mogli przeznaczyć pozyskane środki na działania mentoringowe i doradcze oraz pokrycie kosztów obsługi programu. Dofinansowanie projektu może wynieść od 4 do 7 mln zł. Poziom wsparcia wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. Koniec przyjmowania wniosków zaplanowano na 19 grudnia 2023 roku.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie PARP.

Oferta FENG na 2024 rok

Kolejne nabory w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki zostaną uruchomione w przyszłym roku. W styczniu PARP planuje ogłosić konkurs „Granty na eurogranty”, którego celem jest wsparcie wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach Unii Europejskiej zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską. Wsparciem zostaną objęte działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, a także przygotowaniem, ewentualną korektą i prezentacją projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.

W pierwszej połowie 2024 r. planowane jest również uruchomienie kolejnych naborów – w ramach FENG – „Ścieżki SMART” przeznaczonych dla pojedynczych MŚP, a także konsorcjów. Działanie ma na celu wsparcie kompleksowych projektów z zakresu: prac badawczo-rozwojowych, wdrożeń  innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Planowany jest również nabór „Promocja marki innowacyjnych MŚP” z FENG – promowanie marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Japonii.

Na pomoc z programu FENG będą mogły liczyć także ośrodki innowacji oraz klastry. W konkursie „Rozwój oferty OI dla firm” wsparcie będzie ukierunkowane na rozwój potencjału pojedynczych lub konsorcjalnych ośrodków innowacji o określonych specjalizacjach, przyczyniające się do rozszerzenia ich oferty o nowe lub ulepszone proinnowacyjne usługi dla firm. Z kolei w ramach konkursu „Rozwój oferty klastrów dla firm” oferowane będzie wsparcie w zakresie zwiększania profesjonalizacji działalności koordynatorów ponadregionalnych klastrów wzrostowych, celem rozwoju innowacyjnej oferty usługowej dla firm w zakresie B+R+I.

W przyszłym roku planowane są również kolejne nabory w ramach działania „Startup Booster Poland” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Zakłada ono wsparcie poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów), udzielane przez wybranych w trybie konkursowym operatorów, w celu przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstw.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program jest skierowany do przedsiębiorstw, sektora nauki, konsorcjów przedsiębiorców (także tych z organizacjami badawczymi), jak również instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości i innowacji oraz instytucji finansowych. W ramach programu FENG dostępne są formy wsparcia w postaci dotacji, instrumentów finansowych oraz instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne. Na pomoc mogą liczyć organizacje na każdym etapie rozwoju.

Program realizuje takie cele jak: wzmacnianie potencjału badawczego i innowacyjnego poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii, wspieranie wzrostu konkurencyjności, rozwijanie umiejętności w dziedzinie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz kierowanie gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i ekologicznych technologii.

Łączny budżet programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki wynosi 7,9 mld euro, z czego PARP rozdysponuje 2,82 mld euro. Agencja skupia się na realizacji dwóch kluczowych priorytetów programu: wspieraniu przedsiębiorców oraz tworzeniu środowiska sprzyjającego innowacjom.

Więcej informacji o programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 30.11.2023 16:27
Poprawiono: 30.11.2023 16:01
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: