Pomiń nawigację
Komunikat

W sekcji Wyniki i archiwum publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów, które otrzymały ocenę negatywną w ramach naboru nr FERS.01.03-IP.09-005/23 pt. „GOZ – to się opłaca”.

Do dofinansowania wybrano 8 projektów. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu wyboru projektów Podrozdziału 8.6 tj. Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie naboru, pkt 8 Wnioskodawcy otrzymają pisemną informację o wynikach oceny złożonego w ramach naboru projektu wraz z uzasadnieniem oceny w postaci kopii wypełnionych kart oceny.

GOZ – to się opłaca

Cel finansowania:

Dofinansowanie wsparcia przedsiębiorstw w celu rozwoju kompetencji dotyczących zielonej ekonomii w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym.

 • 14 lipca 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 17 sierpnia 2023

  Start składania wniosków

 • 11 września 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

Przedsiębiorcy i IOB

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Szczegółowy opis

Cel konkursu

Celem konkursu jest wybór i dofinansowanie projektów, których realizacja pozwoli na wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorców i przedsiębiorstw do wymagań związanych z ochroną środowiska naturalnego i jego zasobów przy jednoczesnym zachowaniu warunku wydajności i zyskowności przedsiębiorstw.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektów szkoleniowych w obszarze planowania lub wdrażania rozwiązań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym lub niskoemisyjnych. Podstawowym zadaniem Beneficjentów (wnioskodawców) będzie rekrutacja, organizacja i realizacja szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 89 mln zł.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wnioskodawcami mogą być:

 • przedsiębiorcy;
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157, z 2021 r. poz. 2445 oraz z 2022 r. poz. 2666);
 • podmioty, o których mowa w art. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Beneficjent może otrzymać dofinansowanie na realizację projektu polegającego na:

 • Rekrutacji przedsiębiorców do projektu, w tym m.in. uświadomieniu znaczenia i korzyści z wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie, analizie poziomu wiedzy pracowników przedsiębiorstwa w zakresie GOZ a także weryfikacji dokumentów koniecznych do udzielenia wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy de minimis i zasadami naboru,
 • Organizacji i realizacji szkoleń o tematyce związanej z GOZ i niską emisyjnością.
 • Organizacji i realizacji doradztwa bezpośrednio związanego z działaniami szkoleniowymi.
Gospodarka o obiegu zamkniętym - rozmowa Pawła Skowery (PARP) z Justyną Nosko, ekspertką w Departamncie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach (PARP)
GOZ - to się opłaca - rozmowa Joanny Chełchowskiej (PARP) z Magdaleną Arusztowicz, ekspertką w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach (PARP)

Ile możesz otrzymać?

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

11 125 000 PLN

Wsparcie wyniesie do 100% wartości projektu, co oznacza, że jego uczestnicy nie mają obowiązku wnoszenia opłat w celu wzięcia udziału w projekcie.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Zapis w Regulaminie wyboru projektów w ramach konkursu "GOZ-to się opłaca" Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia we wniosku o dofinansowanie projektu wartości wskaźników, o których mowa w pkt 1 i 2, w przypadku pracowników dużych przedsiębiorstw (DP) oznacza, że we wniosku powinny znaleźć się wskaźniki produktu i rezultatu w kontekście dużych przedsiębiorstw tj. liczba pracowników objętych wsparciem w zakresie zielonej ekonomii z DP oraz  liczba pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje w zakresie zielonej ekonomii z DP.  Nie ma obowiązku tworzenia wskaźnika własnego dot. liczby  przedsiębiorstw, niemniej wnioskodawca może w projekcie określić własne wskaźniki realizacji projektu zgodnie z jego specyfiką. Nie ma również przeciwskazań do ustanowienia wskaźnika dot. liczby przedsiębiorstw w szczególności z uwagi na ocenę rozpoznania przez wnioskodawcę np. grupy docelowej i określenia liczby osób z jednego przedsiębiorstwa, które wezmą udział w projekcie. Założenie takie może mieć wpływ na konstrukcję, a tym samym ocenę racjonalności budżetu projektu.

Zgodnie z Minimalnym zakresem usług stanowiącym załącznik do Regulaminu wyboru projektów ” przedsiębiorcy, którzy zakończyli udział w szkoleniach, mogą skorzystać z indywidualnego doradztwa związanego bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi dotyczącego planowania strategii rozwoju GOZ w przedsiębiorstwie i działań wdrożeniowych GOZ. Każdy uczestnik ma prawo skorzystać z maksimum 10 godzin przedmiotowego doradztwa. Zatem w przypadku gdy przedsiębiorca oddeleguje np. 6 pracowników, każdy z nich może otrzymać wsparcie w postaci maksymalnie 10 godzin doradztwa poszkoleniowego (60 godzin na przedsiębiorstwo), o ile potrzeba przeprowadzenia takowego będzie wynikać z potrzeb uczestników szkoleń.

Zapisy dotyczące uczestnictwa w projekcie co najmniej dwóch osób z przedsiębiorstwa oraz stanowisk menadżerskich są zaleceniem PARP a nie warunkiem obowiązkowym. Jak wynika z doświadczenia największą korzyść dla przedsiębiorstw generuje taka konstrukcja doboru uczestników, niemniej jednoosobowe działalności gospodarcze niezatrudniające pracowników nie są wykluczone z udziału w konkursie. 

Działania merytoryczne w projekcie mogą być prowadzone przez personel projektu mający status pracownika zgodnie z zapisami Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zatrudniony przez Beneficjenta/Partnera lub zlecone do realizacji przy zastosowaniu odpowiednich procedur związanych z realizacją zamówienia publicznego. Personel nie musi być zatrudniony już w momencie składania wniosku o dofinansowanie, jego zaangażowanie może zostać zaplanowane w późniejszym okresie, jednak stosowne zapisy odnośnie formy zaangażowania należy zawrzeć we wniosku.

Działania merytoryczne w projekcie mogą być prowadzone przez personel projektu mający status pracownika zgodnie z zapisami Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zatrudniony przez Beneficjenta/Partnera lub zlecone do realizacji przy zastosowaniu odpowiednich procedur związanych z realizacją zamówienia publicznego. Istnieje zatem możliwość zaangażowania kadry na podstawie umowy b2b. Rozliczenie w takim przypadku będzie zależne od formy zawartej umowy (np. faktura, rachunek do umowy zlecenia/dzieło).

Zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Zasady finansowania Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego” nota księgowa nie może być stosowana przez beneficjenta, w sytuacji gdy mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Notą księgową mogą być rozliczane natomiast koszty zaangażowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej beneficjentem (tzw. samozatrudnienie w projekcie), pod warunkiem wyraźnego wskazania tej formy zaangażowania oraz określenia zakresu obowiązków tej osoby w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.

Katalog kosztów pośrednich w projektach finansowanych z EFS+ został określony w Podrozdziale 3.12 Wytycznych kwalifikowalności: wytyczne 2021-2027 (funduszeeuropejskie.gov.pl) .

Beneficjent oraz Partnerzy ma/mają  prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2029 r., pod warunkiem że wydatki te dotyczą okresu realizacji Projektu oraz zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność.

Wskazane kryterium nie musi być spełnione, jest to kryterium premiujące. Za spełnienie niniejszego warunku można uzyskać 4 punkty.

W podanym w pytaniu przykładzie przedmiotowe kryterium nie będzie spełnione. Przedmiotowe kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli wsparcie w postaci pomocy de minimis zostało udzielone przez Wnioskodawcę lub partnera min. 60 przedsiębiorstwom w ramach jednego projektu.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Zobacz
Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2023

Raport

Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2023

Zobacz
Fundusze Europejskie - Sięgnij po wsparcie na rozwój

Poradnik

Fundusze Europejskie - Sięgnij po wsparcie na rozwój

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować