Pomiń nawigację

Komunikaty

14.07.2023

"Usługi Rozwojowe 4.0" - zmiana Regulaminu wyboru projektów

Przedmiotem regulacji jest zmiana treści Regulaminu konkursu realizowanego w ramach Działania 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (konkurs nr FERS.01.03-IP.09-001/23).

W Regulaminie wyboru projektów konkursu nr FERS.01.03-IP.09-001/23 zostają wprowadzone następujące zmiany:

  • Z tytułu wprowadzonych zmian do RWP zostaje zmieniona data zakończenia naboru na 03 sierpnia 2023r. godz. 10.00.
  • W Podrozdziale 5.7. Podatek VAT, w pkt 3 wartość kursu euro zmieniono na kwotę 4.5235 PLN, zgodnie z zaleceniami IZ FERS w zakresie przeliczania wartości projektu na podstawie oficjalnego miesięcznego kursu księgowego euro Komisji Europejskiej, dostępnego na stronie https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro.
  • W Podrozdziale 8.3, pkt 3 Procedura dokonywania oceny merytorycznej, wprowadzono możliwość poprawki formalnej na pierwszym etapie oceny wniosku o dofinansowanie w zakresie obrotu, opisanej w lit a,b,c.
  • Poprawki porządkowo-redakcyjne w RWP oraz w załączniku nr 12 do RWP Zestawienie standardu i cen rynkowych dla programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
  • Z tytułu zmiany przez IZ FERS treści wzorów dokumentów stanowiących załączniki do RWP „Usługi Rozwojowe 4.0”, zmianie uległa także treść załączników 1b, 4, 5 i 11.

Uzasadnienie

Przedmiotowa zmiana jest zgodna z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z poźn. zm.) i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiana w powyższym zakresie obowiązuje od 14.07.2023r.