Pomiń nawigację

Komunikaty

25.07.2023

„Usługi Rozwojowe 4.0” - zmiana Regulaminu wyboru projektów

Informujemy, że w Regulaminie wyboru projektów (RWP) konkursu nr FERS.01.03-IP.09-001/23 zostają wprowadzone następujące zmiany:

  1. Załącznik nr 1b do RWP „Wzór karty drugiego etapu oceny merytorycznej projektu konkursowego” – zmiany aktualizacyjne wprowadzone przez IZ FERS w zakresie treści wzorów dokumentów stanowiących załącznik do RWP „Usługi Rozwojowe 4.0”.
  2. Załącznik nr 9 do RWP „Proces udzielania wsparcia” – doprecyzowano zapisy w cz. II.2.7 w świetle wymagań IZ FERS dotyczących przedstawiania zaświadczeń/oświadczeń dotyczących kwalifikowalności Odbiorców wsparcia. Wprowadzono także zmiany redakcyjne w cz. II.3.2 pkt 13.

Przedmiotowa zmiana jest zgodna z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiana w powyższym zakresie obowiązuje od 26.07.2023 r.