Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Przepis na Menedżera i zadania antycovidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego

Beneficjent

HRP Group Sp. z o.o

Wartość projektu

33 291 978,36 PLN

Wartość dofinansowania

27 560 450,32 PLN

Program operacyjny

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Działanie

Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Opis projektu

Celem projektu było rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego oraz lubelskiego w zakresie kompetencji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Projekt skierowany został do kadry menadżerskiej, w tym właścicieli MŚP, pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub pracowników MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze. Wsparcie obejmowało refundację do 80% kosztów poniesionych na realizację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi udzielanych w ramach pomocy de minimis. Dofinansowaniem mogły zostać objęte usługi szkoleniowe, doradcze a także studia podyplomowe dostępne w Bazie Usług rozwojowych. Wsparcie udzielane było przedsiębiorcom według dwóch ścieżek:

  1. Wsparcie na opracowanie Diagnozy Potrzeb Rozwojowych Przedsiębiorstwa pod kątem strategii rozwoju organizacji i deficytów kompetencyjnych kadry menedżerskiej oraz realizację usług rozwojowych dla kadry menedżerskiej zgodnie diagnozą (opracowaną w ramach projektu).
  2. Wparcie na realizację usług rozwojowych zgodnych z Diagnozą Potrzeb Rozwojowych przygotowaną przed Przedsiębiorcę we własnym zakresie oraz dostarczoną do Operatora na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

W ramach projektu uczestnicy mogli korzystać ze wsparcia nie przekraczającego kwoty 10 000 zł na osobę. Natomiast maksymalna kwota wsparcia przypadająca na Przedsiębiorcę, była uzależniona od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

  1.  mikroprzedsiębiorstwo – 12 500 zł (w tym 2 500 zł na przygotowanie diagnozy),
  2. małe przedsiębiorstwo – 25 000 zł (w tym 5 000 zł na przygotowanie diagnozy),
  3. średnie przedsiębiorstwo – 88 400 zł (w tym 19 400 zł na przygotowanie diagnozy).

W trakcie trwania projektu wsparcie zostało udzielone ponad 600 firmom, które oddelegowały do uczestnictwa w usługach rozwojowych ponad 1240 uczestników, którzy skorzystali z ponad 1 500 usług. Projekt został poszerzony o zadania antycovidowe od października 2020 r. jako odpowiedź na zmieniający się w wyniku pandemii Covid-19 rynek i potrzeby poszczególnych branży. Projekt oferował wsparcie dla firm i ich pracowników polegające na realizacji usług rozwojowych wynikających z Nadzwyczajnych Rekomendacji dla 3 sektorów: Sektora usług rozwojowych, Sektora chemicznego i Sektora motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności. Firmy z Sektora usług rozwojowych mogły kompleksowo poznać know how działania w trybie zdalnym, w tym projektowania, realizacji i bezpieczeństwa usług zdalnych oraz mogły wypracować całościową koncepcję (strategii transformacji cyfrowej) zmiany. Ze wsparcia skorzystało 1370 uczestników. Rekomendację dla Sektora chemicznego stanowiło 14 usług zawierających zarówno aspekty pracy zdalnej jak i uniwersalne ponadczasowe tematy, w tym:

  • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w organizacji pracy zdalnej w sektorze chemicznym,
  • Sporządzanie rekomendacji dla sposobów prowadzenia procesów chemicznych laboratoryjnych i produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego,
  • Dezynfekowanie powierzchni przemysłowych, instytucjonalnych, użytkowych, indywidualnych.

W usługach uczestniczyło 617 uczestników z firm z sektora.

Z Sektora motoryzacji z uwzględnieniem elektrommobilności wsparcie otrzymało 177 uczestników wydelegowanych z firm, którzy wzięli udział między innymi w takich usługach jak: Zasady bezpiecznej pracy zdanej, Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii, czy Praca zdalna – analiza ryzyka i cyberbezpieczeństwo. Projekt antycovidowy to przede wszystkim wprowadzenie z sukcesem usług rozwojowych w formie zdalnej. Wypracowanie zasad realizacji wyżej wymienionych usług oraz adaptacja pracowników do warunków podnoszenia kwalifikacji w warunkach trudnych. Adaptacja rynku szkoleniowego do zmieniających się błyskawicznie wytycznych związanych z lockdownem. Projekt antycovidowy to pomoc Przedsiębiorstwom poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji zgodnie z nadzwyczajnymi rekomendacjami Sektorowych Rad ds. Kompetencji mająca na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid -19. Wszystkie założone wskaźniki zostały osiągnięte.

logo Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój logo Rzeczpospolita Polska logo PARP Grupa PFR logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego