Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie nowoczesnych technologii automatycznego sortowania odpadów komunalnych selektywnych, celem osiągnięcia poziomów recyklingu w Polsce w latach 2020-2025

Beneficjent

EKOMBUD sp. z o.o.

Partner biznesowy

TOMRA Sorting AS

Wartość projektu

11 746 799,35 PLN

Wartość dofinansowania

2 430 073,52 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Ekombud zajmuje się gospodarką odpadami, tj. odbiera odpady komunalne, przemysłowe, budowlane, opakowaniowe i inne na terenie dwóch województw. Do czasu realizacji projektu nasza firma nie prowadziła segregacji odpadów, lecz – odnotowując rosnące przychody w dziedzinie gospodarowania odpadami – zauważyliśmy istotny potencjał biznesowy leżący w przetwarzaniu odpadów. Dzięki wdrożeniu procesu separacji i przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, odpowiedzieliśmy na potrzeby rynkowe związane z  recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych, zwłaszcza typu PET, na potrzeby społeczne w zakresie ochrony środowiska (recykling) oraz na wymogi legislacyjne związane z koniecznością uzyskiwania przez Polskę w latach 2020-2025 poziomu 55% recyklingu odpadów.

Proces ten zrealizowany został dzięki specyficznemu układowi maszyn, które zostały połączone w jedną unikatową linię technologiczną stworzoną we współpracy z partnerem norweskim, TOMRA Sorting. Partner przeprowadził prace badawczo-rozwojowe polegające na opracowaniu morfologii (składu) odpadów selektywnie zbieranych przez Ekombud, dzięki czemu mógł dokonać wyboru optymalnych procesów technologicznych. Następnie Partner zapewnił dostawę systemów sortujących, tj. separatorów wspomaganych czujnikami do automatycznego sortowania, które zapewniają wydzielenie poszczególnych rodzajów opakowań PET i innych typów tworzyw sztucznych. Koordynował również komunikację pomiędzy projektantami i dostawcami uzupełniającego wyposażenia technologicznego. Poza transferem wiedzy i technologii, Partner zapewnił aktywne wspieranie, wdrażanie i użytkowanie procesów technologicznych. Obie strony planują kontynuować współpracę w kolejnych projektach.

Poza usługami Partnera, koszty projektu objęły zakup instalacji fotowoltaicznej na potrzeby nowej linii. Ilość energii odnawialnej produkowanej przez tę instalację wynosi 0,05 GWh rocznie. Zmniejszenie rocznej emisji CO2 wyniesie 5 680 ton w wyniku odzyskania zakładanych 35% udziału tworzyw sztucznych. Kluczowym rezultatem projektu jest ilość przetworzonych lub odzyskanych odpadów plastikowych, która wyniesie 12 700 ton rocznie. Miesięcznie odzyskujemy odpady z odpadów komunalnych na poziomie ok. 1058,40 ton. Z tego ilość sortowanych odpadów z przeznaczeniem do recyklingu wyniesie 588 ton, natomiast odpady przetworzone jako preRDF lub RDF (ang. refuse derived fuel) to 470,4 tony na miesiąc.