Pomiń nawigację

Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS)

PROJEKT MONITORING KRAJOWEJ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI (KIS)

W partnerstwie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii realizujemy projekt pozakonkursowy pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” (podziałanie 2.4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), którego celem jest stworzenie i wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji KISów. System taki jest nam potrzebny do weryfikacji i aktualizacji obecnych KISów, ale także stanowi spełnienie wymagań Komisji Europejskiej. Pojęcie „Inteligentna Specjalizacja” oznacza obszary koncentracji aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, posiadających potencjał do rozwijania działalności badawczo-rozwojowej i technologicznej. W polskich warunkach priorytetowe specjalizacje określono w dokumencie pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja” (KIS) oraz w 16 regionalnych strategiach inteligentnej specjalizacji (RIS3).

Aktualna lista KISów zawiera 13 specjalizacji (http://smart.gov.pl).

PROJEKT MONITORING KRAJOWEJ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI (KIS)

PROCES PRZEDSIĘBIORCZEGO ODKRYWANIA

PROCES PRZEDSIĘBIORCZEGO ODKRYWANIA

KISy weryfikujemy w tzw. Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO). 

Pierwszym z dwóch etapów PPO, realizowanych przez nas, jest tzw. SMART PANEL (SP), który obejmuje przygotowanie i realizację badań, przede wszystkim wśród przedsiębiorców, oraz analizę danych zastanych dostępnych w instytucjach publicznych. Naszym celem w SP jest identyfikacja potencjału społeczno-ekonomicznego przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, w obszarach obecnych KISów i ewentualnie w nowych obszarach/ dziedzinach gospodarczych zidentyfikowanych w trakcie badań. Wyznaczamy obszary (specjalizacje) o wysokim potencjale innowacyjnym oraz szukamy przedsiębiorców reprezentujących te obszary, których następnie zapraszamy do udziału w drugim etapie PPO.

Drugi etap PPO to animacja i moderowanie grup warsztatowych – tzw. Smart Labów (SL), które są realizowane w obszarach o wysokim potencjale innowacyjnym, zidentyfikowanych w SP.

Celem SL jest zweryfikowanie potencjału wybranych obszarów/ dziedzin oraz opracowanie analiz biznesowo-technologicznych – tzw. BTRów (ang. Business Technology Roadmaps), które wskazują pożądane kierunki rozwoju inicjatyw projektowych przedsiębiorców i pozostałych uczestników SL oraz zawierają rekomendacje odnośnie ewentualnych aktualizacji obowiązujących KISów.

INFOBROKERING KIS - RAPORTY TEMATYCZNE

INFOBROKERING KIS - RAPORTY PRZEKROJOWE

 • Raport nr 1
  Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Raport przekrojowy nr 1
 • Raport nr 2
  Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Raport przekrojowy nr 2
 • Raport nr 3
  Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport przekrojowy nr 3
 • Raport nr 4
  Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport przekrojowy nr 4

EWALUACJA

Ewaluacje stanowią nieodłączny element naszego projektu.

W ramach procesu ewaluacji KIS przewidziane są dwa systemy:

- ewaluacje realizacji KIS, czyli bieżące (on–going) oceny prowadzone w obszarze inteligentnych specjalizacji w Polsce, tematycznie skoncentrowane na kluczowych zagadnieniach rozwoju gospodarki w obszarach IS,

- ewaluacje realizacji projektu „Monitoring KIS”, czyli wartościowanie założeń, postępu i wyników projektu w kluczowych punktach przełomowych jego realizacji.

EWALUACJA

DLA KOGO

DLA KOGO

Do udziału w naszym projekcie zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców reprezentujących obecne KISy, jak również wpisujących się w zidentyfikowane przez nas nowe, potencjalne obszary specjalizacji. Bardzo ważnym partnerem są dla nas także jednostki naukowe/ centra badawcze, które specjalizują się w technologiach  z poszczególnych obszarów specjalizacji. Zależy nam również na zaangażowaniu szeroko pojętego otoczenia biznesu (stowarzyszenia, izby, klastry, centra transferu technologii, parki technologiczne, etc.).

DLACZEGO WARTO

Co możesz zyskać jako uczestnik?

 • wywierasz realny wpływ na kształt aktualnych priorytetów B+R+I i kierunków wsparcia publicznego, poprzez udział w aktualizacji i priorytetyzacji obowiązujących KIS
 • bierzesz udział w definiowaniu nowych obszarów specjalizacji i nisz technologicznych (potencjalne KISy lub RIS3)
 • uczestniczysz w wypracowaniu mapy rozwoju (BTR) reprezentowanego przez Twoją firmę obszaru specjalizacji
 • stajesz się częścią sieci współpracy – poznajesz inne podmioty reprezentujące daną specjalizację
 • zyskujesz dostęp do specjalistycznej wiedzy i wsparcie ekspertów zewnętrznych
 • możesz definiować i inicjować wspólne projekty
 • możesz pozyskiwać partnerów do projektów
DLACZEGO WARTO

Co do tej  pory osiągnęliśmy?

Nasza dotychczasowa praca przełożyła się na konkretne możliwości dofinansowania - na podstawie rekomendacji sformułowanych w ekspertyzach BTR dla trzech ścieżek tematycznych SL (technologie kosmiczne, tworzywa sztuczne oraz innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska), zostały opracowane zakresy tematyczne trzech konkursów ogłoszonych przez NCBR w ramach tzw. „Szybkiej Ścieżki” (Poddziałanie 1.1.1 POIR).