Pomiń nawigację

Strategia marki branży meblarskiej

PARP realizuje projekt „Opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 2018-2021”. Projekt ten jest jednym z elementów Programu Flagowego „Polskie Meble”, który ma na celu stworzenie systemu wzmacniającego globalną pozycję polskiej branży meblarskiej.

Strategia realizowana jest w celu zapewnienia spójnego i pozytywnego wizerunku polskiej branży meblarskiej oraz wspierania gospodarczej aktywności polskich przedsiębiorców z tej branży za granicą. Dokument zawierać będzie rekomendacje w zakresie budowania unikalnego wizerunku marki polskiej branży meblarskiej i jej pozycjonowania na rynkach międzynarodowych oraz długookresowe wytyczne do komunikacji marki. Strategia odwoływać się będzie do interesów branży, która jest równocześnie jej adresatem.

W ramach projektu prowadzone są:

 1. analizy obecnych zasobów, potencjału i międzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskiej branży meblarskiej,
 2. analizy tendencji i trendów rynkowych w perspektywie najbliższych 5 lat mających wpływ na rozwój branży meblarskiej,
 3. analizy wizerunku konkurencyjnych marek narodowych,
 4. analizy potrzeb i oczekiwań w zakresie wspólnej marki polskiej branży meblarskiej,
 5. badania wizerunku polskiej branży meblarskiej na wybranych rynkach zagranicznych,
 6. warsztat kreatywny poświęcony wypracowaniu rozwiązań z udziałem głównych aktorów,
 7. badania koncepcji marki,
 8. warsztat poświęcony budowaniu marki,
 9. opracowany dokument strategii marki polskiej branży meblarskiej oraz założeń do jej realizacji.

Odbiorcami wniosków i rekomendacji płynących z przeprowadzonych badań i analiz oraz wdrażającymi strategię będą:

 • wiodące polskie firmy z branży meblarskiej (tzn. firmy już eksportujące i planujące eksport),
 • organizacje branżowe,
 • instytucje publiczne.

16 maja 2018 r. podpisana została umowa z konsorcjum: Kantar Millward Brown SA i Marketing Partners Tomasz Ziółkowski. Wykonawca zamówienia wybrany został w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu 2.4.1 „inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020.

Kontakt:

Agnieszka Katowicz, Departament Analiz i Strategii, PARP, te. + 48 22 432 70 25, agnieszka_katowicz@parp.gov.pl.

Zrealizowane badania i analizy