Pomiń nawigację

Barometr Innowacyjności - 2014-2020

„Barometr Innowacyjności” to badanie, którego celem jest poznanie opinii beneficjentów na temat zmian, jakie zachodzą w ich firmach pod wpływem inwestycji współfinansowanych z wybranych działań POIR oraz POPW.

Badanie jest prowadzone w oparciu o dwa narzędzia badawcze (ankiety), które zostały zaprojektowane w sposób pozwalający m.in. na dokonanie porównań zmian kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw (beneficjentów) ze zmianami, jakie zachodzą w populacji generalnej polskich przedsiębiorców (porównywalność z danymi GUS).

Do udziału w badaniu zaproszeni są wszyscy przedsiębiorcy (beneficjenci) Działań POIR oraz POPW realizowanych przez PARP.

Badanie jest realizowane w cyklach półrocznych i składa się z dwóch pomiarów.

a. Początkowy, który pozwala na:

  • stworzenie charakterystyki przedsiębiorców w momencie przystępowania do realizacji współfinansowanych projektów (np. określenie ich pozycji na rynku, typu powiązań kooperacyjnych, itp.);
  • porównanie wyżej wymienionej charakterystyki z ogółem polskich przedsiębiorstw;
  • identyfikację strategii inwestycyjnych (np. określenie jakiego typu produkty, innowacje mają powstać dzięki dofinansowaniu ze środków publicznych, itp.);
  • ocenę systemu obsługi przedsiębiorców na etapie ubiegania się o wsparcie.

b. Końcowy, który pozwala na:

  • analizę zmian, jakie zaszły w grupie beneficjentów (zmiany parametrów ekonomicznych przedsiębiorstwa, ale także zmiany zachodzące wewnątrz firmy, np. w zakresie zarządzania, posiadanego know-how, itp.);
  • porównanie tych zmian, do zmian jakie można było zaobserwować w całej populacji polskich przedsiębiorstw;
  • ocenę rezultatów POIR oraz POPW, w tym również dostarczenie informacji pozwalających na modyfikację przyszłych programów wsparcia;
  • ocenę systemu rozliczania projektów (w poszczególnych działaniach).

Ze względu na fakt, że Barometr Innowacyjności jest badaniem prowadzonym w trybie ciągłym (każda kolejna runda badania jest powiązana z cyklem kontraktacji i rozliczania projektów) wyniki badania stanowią również ważny element monitoringu wdrażania POIR oraz POPW. Pozwala na dokonywanie ewentualnych korekt pomiędzy naborami do poszczególnych działań, jak również dostarcza informację zasilającą system sprawozdawczości POIR i POIG.

Informacja o badaniu (pdf), Raport z I rundy badania on-going POPW, Raport z I rundy badania on-going POIR

Archiwum

W razie pytań prosimy o kontakt: Jacek Szut, tel. 22 432 70 77, e-mail: jacek_szut@parp.gov.pl