Pomiń nawigację

Akademia HR - oferta dla operatorów

Dzwonek

Informacja o projektach zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w konkursie „Akademia HR” - FERS.01.03-IP.09-002/23

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Dofinansowanie wsparcia dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian demograficznych oraz zachodzących na rynku pracy.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

30 czerwca 2023

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

1 sierpnia 2023

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

16 sierpnia 2023

 • Maksymalne dofinansowanie

  13 888 889 PLN

 • Wkład własny

  minimum 10%

 • Miejsce realizacji projektu

  Cała Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  Przedsiębiorcy

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu jest dofinansowanie wsparcia dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian demograficznych oraz zachodzących na rynku pracy.

Szczegółowy opis

Cel konkursu

Celem projektu jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom i ich pracownikom w obszarze HR w związku ze zmianami demograficznymi i zmianami zachodzącymi na rynku pracy takimi jak: cyfryzacja, automatyzacja, praca zdalna, starzenie się kadr, wielokulturowość i wielopokoleniowość zespołów pracowniczych, konieczność zapewnienia dostępności, realizacji zasady równości szans, zrównoważonego rozwoju oraz zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi/niepełnosprawnościami.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach których zostaną oni przygotowani do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną z ww. obszarami.

Podstawowym zadaniem Operatorów konkursu będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorcom ze środków projektu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
 • przedsiębiorcy;
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157, z 2021 r. poz. 2445 oraz z 2022 r. poz. 2666);
 • podmioty, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
 • Analiza autodiagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw związanych z obszarem HR;
 • Pomoc w wyborze z Bazy Usług Rozwojowych (dalej: BUR) usług rozwojowych odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw, zgodnych z Opisem kompetencji kadr w obszarze HR, stanowiącym załącznik do Regulaminu wyboru projektów (dalej: RWP);
 • Refundację kosztów usług rozwojowych zakupionych przez przedsiębiorców za pośrednictwem BUR.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

13 888 889 PLN

Limity dofinansowania projektu:

 • Wsparcie wyniesie do 90% wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 10% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie (odbiorcy wsparcia);
 • Maksymalna wartość projektu wynosi 13 888 889 zł;
 • Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 100 mln zł.

Obejrzyj film z omówieniem szczegółów dofinansowania

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Zgodnie z zapisami Zasad kontroli Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego monitoring usług powinien prowadzić zespół składający się z minimum dwóch osób. Niemniej jednak w ww. dokumencie jest wyraźnie napisane, że dotyczy on działań kontrolnych realizowanych przez tzw. jednostkę kontrolującą, którą jest IP/IZ. Jednocześnie biorąc pod uwagę brak wymogów w ww. zakresie w dokumentacji konkursowej, należy przyjąć, że monitoring usług rozwojowych realizowanych przez Beneficjenta nie musi być prowadzony przez dwie osoby, zaś założenia w tym obszarze zależą od metodologii przyjętej przez Beneficjenta.

W odpowiedzi na pytanie #10504 wskazaliśmy prawidłowo skonstruowany budżet pod kątem zadania dotyczącego usług rozwojowych, gdzie wnioskodawca założył – zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu – wkład w wynagrodzeniu i w opłacie. W takiej sytuacji niezbędne są 3 pozycje w rozbiciu wskazanym w ww. przykładzie. Podobna konstrukcja budżetu obowiązywała również w POWER. Proszę pamiętać, że operator sprawozdaje pomoc de minimis, natomiast IP sprawozdaje wydatki objęte pomocą de minimis, dlatego w budżecie należy zaznaczyć pomoc de minimis dla wszystkich trzech pozycji.

Koszty monitoringu usług rozwojowych zaliczamy do kosztów bezpośrednich, gdyż należą one do kategorii kosztów z pkt 3 rozporządzenia, tj. pozostałe bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, o których mowa w pkt 2.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku (str. 40) wkład niepieniężny jest tożsamy z wkładem rzeczowym: „Wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego będzie kwalifikowalny, o ile spełni wymogi wskazane w Wytycznych kwalifikowalności wydatków. Limit ten będzie dotyczył wyłącznie tych projektów, w których w regulaminie wyboru projektów ION wskazała na konieczność wniesienia wkładu własnego. Wskazując koszty w ramach budżetu projektu, tam gdzie dany koszt będzie stanowił wkład własny wnoszony w postaci wkładu niepieniężnego (rzeczowego) należy przypisać go do tego właśnie limitu . 

Intensywność wsparcia (tj. dofinansowania w ramach projektu) odnosi się wyłącznie do usług rozwojowych realizowanych w ramach projektu.

Do decyzji wnioskodawcy należy określenie w jakiej kategorii zaplanuje wydatki ujęte w załączniku 13 do regulaminu konkursu, w związku z tym w zależności od tego czy będą to koszty personelu czy też usługi zleconej, na etapie wdrażania projektu do ich rozliczenia wymagana będzie adekwatna dokumentacja projektowa potwierdzająca prawidłowość dokonanych wydatków w tym zakresie. 

Koszty papieru, tonera itp. niezbędne do wydruku dokumentacji stanowią koszty pośrednie i nie mogą być uwzględnione w stawce za rekrutację pracownika przedsiębiorstwa.

Wymienione w pytaniu wskaźniki należą do tzw. wskaźników wspólnych monitorowanych w całym EFS+. Wskaźniki wspólne monitorowane są głównie na podstawie danych uczestników projektu i nie wybiera się ich na poziomie wniosku o dofinansowanie, poza wyjątkami w zakresie wskaźników odnoszących się do następujących cech: uczestnicy z niepełnosprawnościami, obywatele państw trzecich, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości, w tym społeczności marginalizowane takie jak Romowie, osoby w kryzysie bezdomności lub dotknięte wykluczeniem mieszkaniowym. Te ostatnie wskaźniki widoczne są już we wniosku o dofinasowanie. W takiej sytuacji w polu „Sposób wyliczenia wskaźnika” należy wybrać „Osobowy”. Konieczne jest także wskazanie, że wskaźniki dot. uczestników będą monitorowane w podziale na płeć. Dla wskaźników dotyczących uczestników projektu jako wartość docelową należy wskazać 0 i monitorować ją (sprawozdawać wartości osiągnięte) przez cały okres realizacji projektu.

Wnioskodawca może zwiększyć środki na rekrutację w wysokości maksymalnie 120% wskaźnika produktu określonego we wniosku o dofinansowanie projektu.

Tak, koszt wsparcia wskazany w kryterium dostępu nr 2 uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do osiągnięcia wskaźników projektu. Wynika on z podzielenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs (111 111 112 zł) przez liczbę pracowników zaplanowanych do objęcia wsparciem w konkursie (7100 osób). 

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Raport z II edycji badań, sektor turystki, BKL

Raport

Raport z II edycji badań, sektor turystki, BKL

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej. Raport z II edycji badań

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej. Raport z II edycji badań

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej. Wybrane wyniki z II edycji badań

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej. Wybrane wyniki z II edycji badań

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników