Pomiń nawigację

Komunikaty

05.09.2023

„Usługi rozwojowe 4.0” (konkurs nr FERS.01.03-IP.09-001/23) - zmiana Regulaminu wyboru projektów

Informujemy, że w Regulaminie wyboru projektów (RWP) konkursu nr FERS.01.03-IP.09-001/23 zostają wprowadzone następujące zmiany:

  1. W podrozdziale 8.3 pkt 4 RWP usunięto zdanie „Poprawienie lub uzupełnienie wniosku przez Wnioskodawcę (zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy) jest możliwe na etapie II i III” jako sprzeczne z pozostałymi zapisami RWP, zgodnie z którymi uzupełnienie lub poprawa projektu w trybie art. 55 ust. 1 ustawy lub uzyskanie wyjaśnień w zakresie spełniania danego kryterium, odbywa się na etapie negocjacji, na którym rozpatrywane są uwagi zgłoszone w ramach drugiego i trzeciego etapu oceny merytorycznej. Jest to zgodne z Zasadami wyboru projektów w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
  2. Z powodu zmiany przez Instytucję Zarządzającą FERS wzoru dokumentu stanowiącego załącznik do RWP, zmianie uległ Załącznik nr 1c do RWP „Wzór karty trzeciego etapu oceny merytorycznej projektu konkursowego”. Opis kryteriów nie zmienił się. Zmianie uległy zapisy o charakterze instrukcyjnym.

Przedmiotowa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiana w powyższym zakresie obowiązuje od 05.09.2023 r.