Pomiń nawigację

Komunikaty

01.08.2023

"Akademia HR" - zmiana Regulaminu wyboru projektów (RWP)

Przedmiotem regulacji jest zmiana treści Regulaminu konkursu realizowanego w ramach Działania 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (konkurs nr FERS.01.03-IP.09-002/23).

W RWP do konkursu nr FERS.01.03-IP.09-002/23 zostają wprowadzone następujące zmiany:

  • W Podrozdziale 4.4 Podmioty uprawnione o ubieganie się o dofinansowanie projektu, w pkt 3, ppkt 7) zmieniono postanowienie dotyczące braku możliwości kwalifikowania kosztów usługi rozwojowej, która obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, usuwając wyjątek w postaci wyłączenia kosztów związanych z pokryciem specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które mogą zostać sfinansowane w ramach projektu w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień (MRU), o którym mowa w Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Zmiana ta umożliwia uwzględnienie MRU na poziomie budżetu projektu, nie zaś na poziomie kosztów usługi rozwojowej, której dotyczy przedmiotowy mechanizm;
  • Z tytułu zmiany przez Instytucję Zarządzającą FERS treści wzorów dokumentów stanowiących załączniki do RWP, zmianie uległa treść załączników nr 1b, 4 i 5.

Uzasadnienie

Przedmiotowa zmiana jest zgodna z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z późn. zm.) i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiana w powyższym zakresie obowiązuje od 01.08.2023 r.